دوشنبه ٠٤ بهمن ١٤٠٠
 En
پرتال استانداری
استانداران سابق
1
نام و نام خانوادگی : مرحوم نصرلله گرجی
تاریخ شروع : اسفند 1357
تاریخ پایان : تیر 1358
مرحوم نصرلله گرجی
2
نام و نام خانوادگی : مرتضی بازرگان
تاریخ شروع : تیر 1358
تاریخ پایان : فروردین 1359
مرتضی بازرگان
3
نام و نام خانوادگی : حسینعلی عظیمی
تاریخ شروع : خرداد 1359
تاریخ پایان : فروردین 1360
حسینعلی عظیمی
4
نام و نام خانوادگی : نوروز کهزادی
تاریخ شروع : فروردین 1360
تاریخ پایان : تیر 1362
نوروز کهزادی
5
نام و نام خانوادگی : اکبر ترکان
تاریخ شروع : تیر 1362
تاریخ پایان : بهمن 1364
اکبر ترکان
6
نام و نام خانوادگی : نصرت الله تاجیک
تاریخ شروع : بهمن 1364
تاریخ پایان : بهمن 1366
نصرت الله تاجیک
7
نام و نام خانوادگی : احمد خرم
تاریخ شروع : بهمن 1366
تاریخ پایان : اردیبهشت 1371
احمد خرم
8
نام و نام خانوادگی : سید جلیل سید زاده یزدی
تاریخ شروع : خرداد1371
تاریخ پایان : مرداد1373
سید جلیل سید زاده یزدی
9
نام و نام خانوادگی : غلامعباس زائری
تاریخ شروع : مرداد 1373
تاریخ پایان : آبان 1376
غلامعباس زائری
10
نام و نام خانوادگی : فتح الله معین نجف آبادی
تاریخ شروع : آبان 1376
تاریخ پایان : اسفند 1380
فتح الله معین نجف آبادی
11
نام و نام خانوادگی : عبدالحسن مقتدایی
تاریخ شروع : اسفند 1380
تاریخ پایان : آبان 1383
عبدالحسن مقتدایی
12
نام و نام خانوادگی : ابراهیم درازگیسو
تاریخ شروع : آبان 1383
تاریخ پایان : مهر 1384
ابراهیم درازگیسو
13
نام و نام خانوادگی : عبدالرضا شیخ الاسلامی
تاریخ شروع : مهر 1384
تاریخ پایان : اردیبهشت 1386
عبدالرضا شیخ الاسلامی
14
نام و نام خانوادگی : عبدالعلی صاحب محمدی
تاریخ شروع : اردیبهشت 1386
تاریخ پایان : آبان 1388
عبدالعلی صاحب محمدی
15
نام و نام خانوادگی : حسین هاشمی تختی
تاریخ شروع : آبان 1388
تاریخ پایان : مهر 1390
حسین هاشمی تختی
16
نام و نام خانوادگی : ابراهیم عزیزی
تاریخ شروع : مهر 1390
تاریخ پایان : آبان 1392
ابراهیم عزیزی
17
نام و نام خانوادگی : جاسم جادری
تاریخ شروع : آبان 1392
تاریخ پایان : شهریور 1396
جاسم جادری
18
نام و نام خانوادگی : فریدون همتی
تاریخ شروع : شهریور 1396
تاریخ پایان : مهر 1400
فریدون همتی